درباره ما

مرکز ارام تمامی خدمات پزشکی و پرستاری و

ومراقبتی نگهداری از بیمار و سالمند را در منزل شما

عزیزان ارایه می دهد. اعزام پزشک و پرستار و مراقب و

مددکار در منزل انجام سونوگرافی و عکس وسرم

و تزریقات و سوند و رادیوگرافی ذر منزل را به ما

بسپارید .

ویزیت پزشک عمومی و پزشک سالمند و بیمار در منزل 

تزریقات و سرم در مانی در منزل شامل تمام تزریقات 

عضلانی و زیر پوستی و داخل وریدی و وصل سرم و 

و وصل لوله معده و سوند ادراری رااز ما بپرسید.

و همچنین زمانی که به مددکار یا مراقب در بیمارستان 

نیاز دارید .با ماتماس بگیرید.
مرکز پرستاری ارام شعبه شمال:22468020

مرکز پرستاری شعبه شمالغرب:88566153

مرکز پرستاری مرکزی:66848825

مدیریت:09368805324 

تماس با مسیول اعزام پرستار و نگهدار بیمار و سالمند 

در منزل نگهداری از بیمار پوشکی و لگنی روزانه و شبانه روزی در منزل

09025181918