وویزیت پزشک و اعزام پرستار و  تزریقات و ماساژ در منزل توسط افراد متخصص وماساژ درمانی بیماران در بستر ماساژ و رفع 


انواع گرفتگی ها توسط افراد حرفع ای با ما تماس بگیرید.

22468020

26708131

88566153


مدیریت:امنه نوروزی