استخدام پرستار


استخدام پرستار و مراقب بیمار   و نگهدار سالمند در منزل:
مرکز ارام از تمام کسانی که تمایل به مراقبت از سالمند و 


بیمار در منزل دارند دعوت به همکاری می نماید09025181918خانم شامخی